Zodpovednosť za spracovanie a prijímanie osobných údajov

Informujeme vás, že s vašimi osobnými údajmi, ktoré sa zvyčajne zhromažďujú vo vzťahoch, ktoré môžete mať s našou spoločnosťou, bude zaobchádzať TIMAC AGRO International, 27 av. Franklin Roosevelt, B.P. 70158, F – 35400, Saint-Malo.

Zhromaždené údaje má používať spoločnosť TIMAC AGRO International. Budú tiež k dispozícii našim poskytovateľom technických služieb („subdodávatelia“ podľa predpisov) v súlade s prísnymi požiadavkami ich poslania.

Prístup je prísne kontrolovaný platnými bezpečnostnými politikami, takže zásah človeka do údajov zákazníka je veľmi výnimočný.

 

Účel zhromažďovania osobných údajov

Ak sú niektoré z vašich údajov nevyhnutné na vykonanie zmluvy, ktorej ste zmluvnými stranami vy alebo vaša spoločnosť, alebo na splnenie regulačných požiadaviek, berieme na vedomie túto skutočnosť pri zhromažďovaní.

Vaše údaje budú použité rôznymi spôsobmi v závislosti od dôvodu, ktorý vás viedol k nadviazaniu kontaktu s našou spoločnosťou:

  • Na základe vášho súhlasu môžte kedykoľvek odstúpiť bez ovplyvnenia pôvodnej zákonnosti použitia vašich údajov na organizovanie súťaží, lotérií alebo akejkoľvek propagačnej činnosti;
  • Na účely vykonania vašej zmluvy alebo zmluvy so spoločnosťou, ktorú zastupujete (výkon služieb, fakturácia, monitorovanie plnenia zmluvy, dodávka, popredajný predaj a reklamácie, vykonávanie spokojnosti pri vyšetrovaní, spis o správe zákazníka, správa nedoplatkov a súdne spory);
  • Spracovanie a reagovanie na žiadosti môžu viesť k uzavretiu zmluvy (vyžiadanie informácií o našej skupine alebo vytvorenie cenovej ponuky);
  • Zrieknuť sa našich právnych povinností, účtovníctva a daní (vrátane uchovania podporných účtovných dokumentov; správy správnych aplikácií, opráv a námietok, vedenia zoznamu námietok proti prieskumu);
  • Pokiaľ nevznesiete námietku v medziach svojich záujmov a práv, odpovedzte na naše legitímne potreby vrátane: Vyhľadávania, sledovania lojality zákazníkov a vzťahov so zákazníkmi (ktoré si vyžadujú najmä lepšie porozumenie ľuďom, s ktorými sa stýkame, zasielanie obchodných správ alebo naše správy, produkty, služby a ponuky);

 

  1. Manažment radí ľuďom v oblasti produktov, služieb alebo obsahu v záujme zlepšenia produktov a služieb ponúkaných našou spoločnosťou;
  2. Rozvoj obchodných štatistík s cieľom analyzovať podnikanie našej spoločnosti;
  3. Súbor vyhliadok na správu, na rozvoj podnikania našej spoločnosti;
  4. Vedenie žiadostí o operácie na rozvoj podnikania našej spoločnosti;

Práva osôb

Máte právo na prístup, opravu nepresných údajov o vás a v prípadoch a v súlade s obmedzeniami stanovenými v nariadení, námietky, vymazanie niektorých vašich údajov na účely obmedzeného použitia alebo na požiadanie o ich prenosnosť pre tretiu stranu.

Pre uplatnenie svojich práv nám stačí napísať na adresu contact@sk.timacagro.com. A prípadne priložíte akúkoľvek dokumentáciu, ktorá odôvodňuje vašu totožnosť a vašu požiadavku. Môžete tiež poslať svoju žiadosť na e-mailovú adresu: dpo@roullier.com

 

Uchovávanie osobných údajov

Vaše údaje sa budú uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených cieľov. Údaje pre správu vzťahov so zákazníkmi sa budú uchovávať 3 roky po ukončení obchodného vzťahu. Údaje zhromaždené počas získavania informácií sa budú uchovávať 3 roky po poslednom kontakte.

Po uplynutí týchto období budú údaje z aktívneho základu vymazané a v prípade potreby archivované po dobu nepresahujúcu lehoty zákonného predpisu alebo príslušné archivačné povinnosti. Po uplynutí týchto lehôt budú údaje zničené.

 

Obráťte sa na delegáta pre ochranu údajov

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo ťažkosti s používaním vašich údajov, kontaktujte nášho zástupcu pre ochranu údajov (DPO) na tejto adrese: dpo@roullier.com.

Svoju požiadavku môžete poslať aj na e-mailovú adresu: contact@sk.timacagro.com